Štatút internetového hlasovania o Najkrajšiu Supermodel of the World

 

 

1. Vyhlasovateľom súťaže o Najkrajšiu Supermodel of the World (ďalej len "súťaž") je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "vyhlasovateľ").

Marketingovými partnermi sú spoločnosti CPI Hotels, a.s., Bečvářova 2081/14, 100 00 Praha 10, IČO: 47116757, zapísaná v obchodnom registri vedenom MS v Prahe, oddíl B, vložka 1914, ďalej spoločnosť, Avon Cosmetics, s.r.o., Vajnorska 100/B, 831 03 Bratislava, IČO: 31342493, IČ DPH: SK 2020297554, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo:  4363/B

2. Vyhlasovateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“). Účelom súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa.

3. Súťaž sa uskutoční od 15.10.2009 (vrátane) do 4.11.2009 (vrátane), na území Slovenskej republiky.

4. Súťaž sa vyhlasuje formou internetu na webovej stránke supermodel.feminity.zoznam.sk. Obsahom webovej stránky sú fotografie dvanástich finalistiek Supermodel of the World.

5. Návštevníci stránky budú prideľovať súťažiacim body od  1 do 5 . (1 = najmenej sa mi páči, 5 = najviac sa mi páči) Pri každej súťažiacej sa zobrazuje aktuálny rating.  Víťazkou súťaže sa stane súťažiaca, ktorá získa najvyšší rating. 

6. Víťazka súťaže získa  „romantický víkendový pobyt v Buddha-Bar Hoteli Prague“

    • Romantický víkendový pobyt zahŕňa: Ubytovanie v Buddha-Bar Hoteli Prague (2 noci s raňajkami pre 2 osoby)

    • „welcome drink“ + VIP amenities (afternoon snack, Nespresso coffee, turn down service with home made chocolates…)

    • Voucher v hodnote 1.000 CZK na obed pre 2 osoby v reštaurácii Siddharta Café

    • Voucher na večeru v hodnote 2.000 CZK v Buddha-Bar reštaurácii

    • 2 x 60-minútovú masáž

    • Internet prístup grátis

    • Valet Parking grátis

7. Spoločnosť Avon Cosmetics venuje víťazke súťaže exkluzívnu dekoratívnu kozmetiku, luxusný parfum a starostlivosť o telo a pleť a wellness výrobky pre relaxáciu v hodnote 300 EUR

8. Zdaňovanie výhier z reklamných súťaží sa riadi zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.11. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

9.  Štatút súťaže má charakter verejnej listiny a vyhlasovateľ ho dáva k dispozícii na zverejnenie prostredníctvom webovej stránky www.zoznam.sk.

10.  Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ  súťaže si vyhradzuje právo kedykoľ vek jednostranne meniť a  dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu, ktoré sa pre účastníkov súťaže stávajú záväznými dňom zverejnenia ..

11.  Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.

12.  V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.

13. Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

 

V Bratislave, dňa 12.10.2009
 Zoznam, s.r.o.